...

Úředně ověřené překlady

Svěřte úřední překlady našim spolehlivým odborníkům

Úřední překlady jakýchkoli dokumentů, smluv, osvědčení či potvrzení vyhotovujeme ve všech evropských a světových jazycích i jejich kombinacích v termínu do tří pracovních dnů, do 48 hodin, do 24 hodin, popřípadě obratem. U většího rozsahu textů nebo neobvyklé jazykové kombinace se může doba vyhotovení prodloužit.

Předmětem úředních překladů jsou například:

Kontrakty

Smlouvy

Stanovy společností

Výroční zprávy

Doklady totožnosti

Záznamy ze zasedání dozorčích rad

Rodné listy

Oddací list

Osvědčení o zdravotní způsobilosti

Školní vysvědčení

Diplomy

Pracovní povolení

Podkladem pro úředně ověřený překlad je originální dokument nebo jeho notářsky ověřená kopie. Překlad je neoddělitelně svázán se zdrojovým textem a s překladatelskou doložkou (prohlášení překladatele s podpisem a kulatým razítkem). V případě, že si originál dokumentu potřebujete zachovat i pro budoucnost, zajistíme Vám notářsky ověřenou kopii.

Úředně ověřený překlad, překlad se soudním ověřením, ověřený překlad a překlad s razítkem jsou různá pojmenování pro tentýž typ překladu, který je vyhotoven soudním překladatelem registrovaným Ministerstvem spravedlnosti České republiky a zapsaným do seznamu soudních tlumočníků a překladatelů v souladu se zákonem č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích ve znění zákona č. 166/2020 Sb., účinného od 1. 1. 2021.

Úřední překlady provádějí výlučně soudní překladatelé.

Nezáleží na tom, jaký má Váš projekt
rozsah – my si s ním poradíme.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.